Polityka prywatności

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa Politykę prywatności serwisu internetowego www.artano.pl, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych przekazanych przez Klienta.

2. Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.artano.pl. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników witryny, które są które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

§2

DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

1. Spółka - ARTANO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Bielawki 3, 87-500 Rypin).

2. Strona internetowa Artano - strona internetowa pod adresem www.artano.pl oraz wszelkie jej podstrony.

3. Strony - Administrator i Klient.

4. Klient - osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze strony internetowej Artano w celach bezpośrednio związanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§3

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych, podanych przez Klientów w związku z korzystaniem ze strony internetowej, jest ARTANO Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie (87-500), przy ul. Bielawki 3, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000077932 (dalej jako „Administrator”).

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@artano.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 54 421 91 09 lub pisemnie, wysyłając korespondencję na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

3. Dane osobowe podane w ramach strony internetowej, będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach Usług świadczonych w ramach serwisu internetowego). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Administratora w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Dane osobowe przekazane/udostępnione przez Klienta mogą być ponadto wykorzystywane przez Administratora w innych celach, w przypadku gdy Klient wyrazi osobną, opcjonalną, zgodę na takie przetwarzanie.

5. Administrator, za pośrednictwem strony internetowej Artano oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe użytkowników: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy i NIP.

6. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu świadczenia usług, m.in. kontaktu w związku z wykonywaniem umowy, a także przesyłania informacji marketingowych.

7. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania Klienta strony internetowej Artano z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach w/w strony, zgodnie z umową świadczenia usług drogą elektroniczną.

8. Administrator jest w posiadaniu adresów IP urządzeń mobilnych, za pośrednictwem których Klient korzysta ze strony internetowej.

9. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach strony internetowej oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem roszczeń oraz wynikających z obowiązków podatkowych.

10. Klientowi przysługuje prawo do dostępu/wglądu danych do swoich danych osobowych, a także otrzymywania ich kopii, ich sprostowania lub poprawiania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes Administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

11. Podanie danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej Artano jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w w/w stronie.

12. W przypadku zmiany danych osobowych, Klient powinien uaktualnić je, wysyłając stosowną wiadomość do Administratora.

13. Wszelkie zgody wyrażone ewentualnie przez Klienta, dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta lub przesyłania informacji handlowych, mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w w/w zakresie powinna być kierowana do Administratora na adres e-mail: kontakt@artano.com.pl bądź pisemnie na adres siedziby Administratora.

14. Administrator traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Klienta, priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez użytkownika strony internetowej dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

15. W razie zaistnienia takiej konieczności dane Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

16. Niniejszy dokument dotyczy jedynie strony internetowej Artano. Strona artano.pl może zawierać odnośniki do stron WWW. Usługodawca nie ma wpływu na zasady prywatności obowiązujące w ramach takich stron WWW (innych niż strona internetowa Artano), na które będzie wchodził użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach strony internetowej Artano. Użytkownik, wchodząc poprzez linki umieszczone w ramach www.artano.pl na w/w strony WWW, powinien zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą w ramach tych stron.

§4

TECHNICZNA OCHRONA DANYCH

1. Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Klienta i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

2. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Klienta.

3. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

4. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§5

POLITYKA COOKIES

1. Dla wygody Klienta strona internetowa Artano używa plików cookies m.in. w celu dostosowania strony internetowej do potrzeb Klienta oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

2. W ramach serwisu internetowego stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

3. Strona internetowa Artano wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

a. „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji Klienta,

b. „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań,

c. „analityczne” – związane są z wykorzystywanymi w serwisie internetowym usługami firm trzecich, np. Google Analytics, tawk.to.

4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Edge
 • Opera
 • Safari macOS
 • Safari iOS/iPad OS
 • Internet Explorer

Pamiętaj, że jeśli ograniczysz stosowanie plików cookies w swojej przeglądarce, niektóre funkcje naszej strony mogą przestać działać.

§6

LOGI

1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:

 • a. adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
 • b. czas nadejścia zapytania,
 • c. czas wysłania odpowiedzi,
 • d. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • e. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • f. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link),
 • g. informacje o przeglądarce użytkownika.

2. Dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania stroną Artano.pl.

3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną Artano.pl. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania stroną internetową Artano. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

§7

KONTAKT

1. Klient może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.

2. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty, wysyłając korespondencję na adres administratora, telefonicznie lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@artano.com.pl.

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 01.03.2024 r.